Hållbarhet och kvalitet

Kvalitetssäkring

TPN är certifierade enligt BRC Global Standard for Storage and Distribution samt Ekologisk – och KRAV certifierad lagring, import och hantering. Vi har valt en GFSI (Global Food Safety Initiative) godkänd branschstandard som är framtaget för säker livsmedelshantering.

Vårt kvalitetsarbete hjälper oss att säkra alla led i vårt arbete från odling/leverantör, lagring och distribution till slutkunden. Som ett led i kvalitetsarbetet arbetar vi med ständiga förbättringar för att förebygga att ett fel uppstår mer än en gång. Avvikelserapporter används internt och till våra leverantörer. Vårt kvalitetsarbete är ett förebyggande arbete för att säkerställa att alla led känner till vilka kvalitetskrav som ställs utefter kundens önskemål. För att förmedla detta till våra leverantörer finns det ett skriftligt kontrakt där varje leverantör har skrivit under på våra varukrav.

Ledningssystem

I BRC:s kvalitetsledningssystem är HACCP en grundförutsättning. Vi har riskbedömt och dokumenterat alla leden i vår produktion. Vårt egenkontrollprogram och interna revisoner säkerställer att gällande regler och rutiner följs. Vid våra HACCP möten säkerställer vi att vi uppfyller kraven för säker och lagenlig livsmedelshantering. HACCP planen verifieras och valideras årligen.

Vid inköp av råvara säkerställer inköparen att leverantören har aktuell specifikation och märkningskrav för aktuell produkt. Vid ankomst till Everfresh kontrolleras produktens kvalitet utifrån gällande specifikationer på produkten.

Varje ankomst registreras och kvalitetskontrollen registrerar eventuella avvikelser utifrån gällande standard i vårt kvalitetssystem.

Vårt spårbarhetssystem säkerställer att vi kommer tillbaka till leverantören samt kan spåra till vilka vi levererat. Spårbarhetssystemet testas minst två gånger årligen.