Nu byter vi namn! TPN blir Dole Nordic / We are changing our name! TPN becomes Dole Nordic

2021 gick vårt koncernbolag Total Produce plc tillsammans med Dole Food Company för att bilda Dole plc. Bolaget blev med sammanslagningen världens största leverantör av färsk frukt och grönt. Nu tar vi på Total Produce Nordic AB nästa steg på vår resa och byter namn till Dole Nordic AB!

Genom sammanslagningen 2021 blev vi en del av en värdekedja som spänner över hela världen, mellan 30 länder och 250 anläggningar, som odlar, köper, packar, marknadsför och distribuerar ett oändligt sortiment av frukter och grönsaker. Ett sortiment som sträcker sig från det mer bekanta och vardagliga till det verkligt exotiska.

– Namnet Dole Nordic visar att vi är en tydlig del av ett världskänt konsumentvarumärke och vi kommer med det ännu närmre slutkonsumenten – alltså dig och mig som faktiskt ska äta våra produkter. Ett naturligt steg att ta i vår strävan efter att skapa det bästa erbjudandet av frukt, grönt och bär som bara är möjligt – oavsett smak, situation eller storlek på plånbok.

– Vår vision är att öka konsumtionen av frukt och grönt, men då måste vi också förstå vilka drivkrafter och barriärer som påverkar människors vilja att äta mer frukter och grönsaker. Som Dole Nordic vill vi fortsätta jobba nära varje del av värdekedjan, och vårt nya namn adderar en pusselbit. Med det kommer också krav på ännu större ansvar för affären, något vi ser fram emot att ta med ödmjukhet och respekt, kommenterar Dole Nordic AB:s VD Niels Klem Thomsen namnbytet.

Läs gärna ännu mer om oss som del av Dole på vårt koncernbolags hemsida: https://www.doleplc.com/about.

_

English version:

In 2021, our group company Total Produce plc joined forces with Dole Food Company to form Dole plc. With the merger, the company became the world’s largest supplier of fresh fruit and vegetables. Now we at Total Produce Nordic AB are taking the next step on our journey and change our name to Dole Nordic AB!

Through the merger in 2021, we became part of a value chain that spans the globe, between 30 countries and 250 facilities, growing, buying, packing, marketing, and distributing an endless range of fruits and vegetables. A range that extends from the more familiar and every day to the truly exotic.

– The name Dole Nordic shows that we are a clear part of a world-renowned consumer brand, and with it we are even closer to the end consumer – that is, you and me who will actually eat our products. A natural step to take in our quest to create the best offer of fruit, vegetables and berries possible – regardless of taste, situation or size of wallet.

– Our vision is to increase the consumption of fruit and vegetables, but then we also have to understand which driving forces and barriers affect people’s willingness to eat more fruit and vegetables. As Dole Nordic, we want to continue working close to every part of the value chain, and our new name adds a piece of the puzzle. However, with that also comes a demand to take even greater responsibility, something we look forward to with humility and respect, comments Dole Nordic AB’s CEO Niels Klem Thomsen on the name change.

Feel free to read even more about us as part of Dole on our group company’s website: https://www.doleplc.com/about.