Ett naturligt kretslopp från jord till jord

Vår plan är att göra så mycket vi kan för att hjälpa till att rädda vår planet, genom att minska vårt avtryck på planeten. Genom vår hållbarhetsplan tar vi ett ansvar från odling till slutkund. Vi arbetar aktivt för att minska vår direkta klimatpåverkan, vad gäller jordbruk, val av emballage, transport, lagerhållning och minimering av svinn i produktionsledet. Som ett naturligt kretslopp från vår jord tillbaka till vår jord.

 

Everfresh anläggning på Långeberga i Helsingborg har sedan 2015 förnybar grön el, som producerats med hjälp av vind - och vattenkraft. Bytet till grön el har sänkt CO2 - utsläppen från anläggningen, vilket innebär lägre miljöpåverkan. Uppvärmningen av anläggningen är även den miljövänlig, då energikällan för uppvärmningen är biogas från bioavfall som genererats i anläggningen samt överskottsvärme från anläggningens kylsystem. Vår anläggning lämnar allt organiskt avfall till ett återvinningsföretag i Helsingborg som framställer biogas. Genom ett leveransavtal mellan återvinningsföretaget och vår gasleverantör, produceras biogas i motsvarade mängd som förbrukas i vår anläggning.

4 viktiga pelare

E-plan är vår hållbarhetsplan för ett långsiktigt och hållbart företagande, som lanserades 2014. Planen bygger på fyra pelare; ekonomi, miljö, etik och ekologi. Genom strategiska inköp, reducering av avfall och genom projekt och samhällsengagemang, hoppas vi kunna bidra till att minska miljöeffekterna på vår planet. Detta genom att växa tillsammans med våra leverantörer och kunder, med förtroende, integritet och respekt för miljön och människor. Det gör vi genom att inspirera, erbjuda hjälp och vägledning i vår gemensamma resa framåt. Vi tror på samarbete, utbyte av kunskap och att långsiktiga relationer bidrar till vår gemensamma framgång. Vi tror också att det är tillsammans som vi kan göra störst skillnad för människors arbetsförhållande, vårt klimat och för vår hälsa.

Ekonomi

Ekonomi handlar om att hitta det smidigaste och mest effektiva arbetssättet genom att köpa direkt från odlare och kontinuerligt förbättra vår egen och våra odlares verksamhet.

Miljö

Vårt miljöarbete handlar om att säkra kontinuerliga miljöförbättringar i vår egen organisation, och att tillsammans med våra odlare minska miljöeffekterna av deras verksamhet.

Etik

Genom fokus på etisk handel strävarvi efter att göra verklig skillnad.
Målet är att kunna erbjuda en säker och inspirerande arbetsmiljö för våra anställda, men vi gör även vårt yttersta för att förbättra arbetsförhållanden hos våra odlare.

Ekologi

Genom att arbeta på det mest resurseffektiva sättet, med respekt för miljön och etiska faktorer, kan vi leverera de bästa ekologiska produkterna. Ekologiska produkter och lokal produktion är hörnstenar i vårt ekologiska tänk.

Hållbar märkning

E-Plan är vår egen hållbara märkning, som syftar till att ge dig produkter som har producerats på ett säkert, etiskt och hållbart sätt. För att våra produkter skall få märkas med E-plan, krävs att leverantören genomgår en revision där alla produktionsled kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller våra krav vad gäller produktkvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö och etik. Vi vill medverka till ett långsiktigt och hållbart jordbruk och strävar efter att minska vårt avtryck kopplat till våra producenters produktion. Märkningen står för god kvalitet med fokus på hållbara gröna produkter.

Total Produce Nordic verkar för ett långsiktigt hållbart jordbruk, detta genom vårt leverantörskrav på certifiering enligt GLOBALG.A.P (Good Agriculture Practice) och IP Sigill (Integrerad Produktion). Everfresh är BRC (British Retail Consortium) och KRAV certifierade samt medlemmar i SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), världens största samarbetsplattform för hantering av etiska uppgifter i leverantörskedjan.

Kvalitetssäkring och produktkvalitet

Produktspecifikationer är ett viktigt verktyg för att kunna kommunicera våra kundkrav vad gäller produktkvalitet, EU-, FN- och Codex normer samt märkningskrav. Specifikationerna skall kommuniceras och godkännas av våra leverantörer och odlare samt användas som ett hjälpmedel vid kontroll av ankommande gods i varumottagningen.

 

Kvalitetskontroll av inkommande gods sker i vårt kvalitetssytem ”QC4U”, vilket är ett branschspecifikt systemet som har utvecklats enbart för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker. Systemet skapar en kvalitetsrapport med bedömning av det aktuella partiet, på så sätt kan en standardiserad rapport kommuniceras både internt och externt.

 

Systemet förbättrar även vårt interna kvalitetsarbete, säkerställer kundernas kvalitetskrav och ger en bättre överblick och synlighet av inkommande varor för alla avdelningar. Det finns även möjlighet att sammanställa statistik, vilket möjliggör en bättre återkoppling till leverantörer och kunder.

Kvalitet, miljö och socialt ansvar

Total Produce Nordic verkar för att säkra kvalitet, miljö, socialt ansvar och ett långsiktigt hållbart jordbruk, detta genom vårt leverantörskrav på certifiering enligt GLOBALG.A.P (Good Agriculture Practice) och IP Sigill (Integrerad Produktion). Alla leverantörer från så kallade högriskländer, definierade enligt BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) lista över riskländer, skall ha utfört en social audit alternativt en plan på en inplanerad audit inom en rimlig framtid.

 

Total Produce Nordic är KRAV certifierade samt medlemmar i SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), världens största samarbetsplattform för hantering av etiska uppgifter i leverantörskedjan. Everfresh är även certifierade enligt BRC (British Retail Consortium) lagring och distribution samt livsmedel.

 

För att kontrollera att våra leverantörer följer våra krav sker återkommande leverantörsbesök och audits hos odlare och packhus. Besöksplanen sätts årligen och är baserad på vår interna riskvärdering, men det kan även uppstå odlingstekniska problem under säsongen som kräver ett besök. Inspektionen sker genom anmälda besök, men det kan även förekomma oanmälda besök. Leverantörsbesöken genomförs av vår tekniska avdelning och egna lokala revisorer. Under 2015 arbetade fyra odlingskonsulter med att säkerställa Total Produce Nordics krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. Genom att kunna kontrollera varorna innan avgång, ges även möjlighet till en bättre ankomstkvalitet och mindre svinn.

Våra leverantörer och odlare är fördelade över stora delar av världen, detta innebär möjligheter men också ett ansvar för att förbättra arbetsförhållandena och minska miljöpåverkan i produktionsländerna. Vi vet att det går att odla och producera frukt och grönsaker under goda sociala förhållanden, men det kräver ett långsiktigt samarbete med våra odlare och leverantörer.

 

Total Produce Nordic har upprättat en uppförandekod, som ligger till grund för de vardagliga beslut som fattas i vår verksamhet. Uppförandekoden är baserad på de 10 principerna i FN:s Global Compact. Vi är medlemmar i SEDEX och har förbundit oss att följa ETI (Ethical Trading Initiative) baskod om arbetstagares rättigheter. ETI baskod bygger på konventioner från ILO (Internationella arbetsorganisationen) och dess internationellt erkända uppförandekod för arbetskraft. Tillsammans med våra leverantörer ska vi verka för förbättringar i arbetet med uppförandekoden. Det är ett ansvar för ledningen och alla medarbetare att se till att uppförandekoden följs i samtliga verksamheter och vid affärstransaktioner som görs mellan oss och våra samarbetspartners.

Våra hållbarhetsprojekt

Biodling för biologisk mångfald

Som en symbol för vårt hållbarhetsarbete bedriver vi sedan våren 2016 en biodling på vår fastighet Everfresh i Helsingborg. Pollinering och honungsproduktion gör biet till ett av jordens viktigaste nyttodjur. Genom sitt pollineringsarbete ökar bina skördarna på en stor del av de frukter och grönsaker vi äter. Bina flyger till blomsterängarna i Bruses skog och hämtar sin nektar, men de är också flitiga besökare på närliggande odlingsfält av raps, rybs och kulturväxter. Biodlingen sker i samarbete med en lokal biodlare, som hjälper oss med skattning, slungning samt att sprida kunskap om bin och

betydelsen av deras pollineringsarbete.

Fotograf: Monica Ledel

Intelligenta returlådor för att minska matsvinnet

I Sverige har vi ca 225 000 ton matsvinn per år direkt relaterat till försörjningskedjan. Lunds universitet har tillsammans med 16 andra aktörer sedan 2013 drivit projektet Dynahmat, som handlar om intelligenta logistik- och förpackningssystem som i realtid kommunicerar och predikterar kvalitet och produktsäkerhet hos kylda livsmedel.

Sprunget ur Dynahmatprojektet tar nu Svenska Retursystem nästa steg för att minska matsvinnet och reducera onödig resursanvändning i ett projekt kallat Returlåda 2.0 som startades 2016. Genom projektet Returlåda 2.0 kommer sensorer för position, temp, vibration mm integreras i returemballaget samt sammanlänkas med ett informationssystem och därifrån nya ICT baserade tjänster. Denna information kommer att skapa ett mervärde för alla användare av systemet, genom att användarna på ett integritetssäkert sätt kommer kunna ta del av information så att eventuella brister i försörjningskedjan kan elimineras. Exempelvis genom att logga kyltemperatur för returlådor med dess innehåll under hela varuflödet kan varornas hållbarhetstid säkras på ett helt annat sätt än vad som är möjligt idag. Slängda matvaror p.g.a. brister i kylkedjan och osäkerheten på varans temperatur i flödet är en av de större orsakerna till dagens matsvinn.

 

Projektet fokuserar på den transformering som Svenska Retursystem (SRS) är inne i då de går från att förse livsmedelsindustrin med returemballage (pallar och backar) till ett företag som integrerar sensorer i sina produkter och säljer tillhörande digitala tjänster baserat på IoT Internet of Things.