Vårt hållbarhetsarbete

ePlan är vår hållbarhetsplan för ett långsiktigt och hållbart företagande. Planen lanserades 2014 och bygger på de tre pelarna ekonomi, etik och miljö. Våra viktigaste hållbarhetsfrågor identifieras med hjälp av våra producenter, kunder och intressenter. Vi har särskilt fokus på hållbar produktion och socialt ansvarstagande i vår leverantörskedja. Genom ambitiöst uppsatta mål, projekt och samhällsengagemang driver vi vår hållbarhetsagenda framåt. Vi vill växa tillsammans med våra producenter och kunder, genom förtroende, integritet och respekt för miljön och människor. Det gör vi genom att inspirera, och erbjuda hjälp och vägledning i vår gemensamma resa framåt. Vi tror på samarbete, utbyte av kunskap och på att långsiktiga relationer bidrar till vår gemensamma framgång. Vi tror också att det är tillsammans som vi kan göra störst skillnad för människors arbetsförhållanden, vårt klimat och för vår hälsa.

 

Vår plan är att göra så mycket vi kan för att minska vårt eget avtryck. Genom ePlan tar vi ansvar från odling till slutkund. Vi arbetar aktivt för att minska vår direkta klimatpåverkan vad gäller primärproduktion, processindustri, val av emballage, transport, lagerhantering och minimering av svinn genom leverantörskedjan.

Våra fokusområden för hållbar utveckling

Vår hållbarhetsplan, ePlan, utgår från de globala målen och är anpassad efter var vår verksamhets avtryck är som störst. Hållbarhetsmålen följs upp årligen, genom mål och regelbundna avstämningar. Utvalda mål som vi anser att vi har störst inverkan och möjligt att påverka inom:

Hälsa och välbefinnande

För oss är det en självklarhet att göra allt vi kan för att bidra till en mer hållbar matkonsumtion, och därför är det en naturlig del av vår strategi. Genom initiativet Kostministeriet arbetar vi kontinuerligt för att öka konsumtionen och folkhälsan för såväl våra medarbetare som gemene man, samt för att skapa en arena för diskussion och samarbete.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom vår verksamhet vill vi främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt, och anständiga arbetsvillkor för våra medarbetare och producenter, som bidrar till de produkter vi handlar med. Vi respekterar de mänskliga rättigheterna på alla nivåer i leverantörskedjan, och tar ansvar för den miljö vi arbetar i och kommer med alla tänkbara medel försöka förhindra korruption i alla led av kedjan.

Hållbar konsumtion och produktion

TPN arbetar aktivt för att säkra kvalitet, miljö och socialt ansvar i vårt leverantörsled. Vi verkar för en hållbar produktion, ökad livsmedelssäkerhet, bättre miljö och för ett långsiktigt hållbart jordbruk.

Vi strävar även efter att utveckla ansvarsfulla och konkurrenskraftiga inköp som gör skillnad i vår leverantörskedja.

Ekosystem och biologisk mångfald

Jordbruket står inför att anpassa odling och produktion till ett allt mer förändrat klimat. Dagens livsmedelsproduktion och primärproduktion påverkar klimatet och tar stora resurser i anspråk genom utsläpp, bevattning, utarmning av jordar och minskad biologisk mångfald.  Vi arbetar aktivt för att minska vår direkta klimatpåverkan vad gäller primärproduktion, processindustri, val av emballage, transport, lagerhantering och minimering av svinn genom leverantörskedjan.

Hållbar odling

TPN arbetar aktivt för att säkra kvalitet, miljö och socialt ansvar i vårt leverantörsled. Vi verkar för en hållbar produktion, ökad livsmedelssäkerhet, bättre miljö och för främjande av ett långsiktigt hållbart jordbruk, detta genom vårt leverantörskrav på certifiering enligt GLOBAL G.A.P. (Good Agriculture Practice) och IP Sigill (Integrerad Produktion). Everfresh är KRAV-certifierad samt medlem i Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), världens största samarbetsplattform för hantering av etiska uppgifter i leverantörskedjan. För att kontrollera att våra leverantörer följer våra krav sker återkommande leverantörs besök och revisioner hos våra producenter och packhus. Alla leverantörer från såväl låg-, semi- som högriskländer, definierade enligt amfori BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) risklista, ska ha utfört en social revision alternativt en plan på en inplanerad sådan inom en rimlig framtid. Våra leverantörer och odlare är fördelade över stora delar av världen. Detta innebär möjligheter, men också ett ansvar för att förbättra arbetsförhållandena och minska miljöpåverkan i dessa länder. Vi vet att det går att odla och producera frukt och grönsaker under goda sociala förhållanden, något som kräver ett långsiktigt samarbete med odlare och leverantörer. I vår uppförandekod beskriver vi våra minimikrav som vi ställer på våra leverantörer för att garantera livsmedelssäkerhet, miljökrav och socialt ansvarstagande. Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för en långsiktig relation och en håll bar produktion. Vårt mål är ständiga förbättringar för våra producenter och för miljön. Alla leverantörer måste godkännas innan vi startar upp ett samarbete.